Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki administratora Państwa danych osobowych.

Zbierając i korzystając z Państwa danych osobowych stosujemy się do wymagań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 
    I. Jaki podmiot administruje Państwa danymi?
Administratorem Państwa Danych osobowych, jest ALTA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-688), ul. Emilii Plater 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000149976 (zwana w niniejszej Polityce jako: „ALTA”).
W sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez ALTĘ oraz realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem, można się kontaktować pod powyższym adresem lub adresem e-mail: info@altasa.pl

    II. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
    1. Państwa dane osobowe zwane są  w niniejszej Polityce jako: ,,Dane osobowe” lub ,,Dane”.
,,Danymi osobowymi” w świetle RODO są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w szczególności na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora internetowego lub innego szczególnego czynnika określającego jej tożsamość.
    2. Państwa dane przetwarzane przez ALTĘ to dane, które Państwo podają, pozostawiają lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania ze strony internetowej www.altasa.pl poprzez zapis na newsletter. 

    III. Jakie są podstawy prawne i cele przetwarzania Państwa Danych osobowych?
    1. Jeżeli uzyskamy od Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
    2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ALTA podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO.
    3. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do ochrony Państwa istotnych interesów, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
    4. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ALTA lub osoby trzeciej takich jaki: ochrona prawnych interesów ALTA, dochodzenie praw i obrona przed roszczeniami, wykonanie umowy z podmiotem trzecim, a Państwa podstawowe prawa i wolności nie przeważają nad tymi interesami, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
    5. Cele w jakich ALTA przetwarza Państwa dane osobowe zawierają się w wyżej wskazanych podstawach prawnych, a także w niniejszych celach:
    • wypełnianie obowiązków prawnych, 
    • cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów ALTA takie jak, w szczególności: dochodzenie praw i obrona przed roszczeniami, utrzymanie relacji z osobami kontaktującymi się z ALTA, marketing,
    • utrzymanie i obsługa infrastruktury informatycznej, w tym strony internetowej, prawidłowego wyświetlania strony internetowej, 
    • opracowanie i udzielenie odpowiedzi na Państwa prośbę o kontakt. 

    IV. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania ustaloną przez RODO, Państwa Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania określonych w niniejszej Polityce tj. w stosunku do Danych przetwarzanych w danym celu:
    • do czasu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ALTĘ, 
    • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ALTY, stanowiących podstawę tego przetwarzania,
    • po wypełnieniu obowiązku prawnego lub uzasadnionego interesu – o których mowa powyżej – przez okres wymagany przepisami prawa, lub w którym zachowanie Danych wymagane jest w celach dokumentacyjnych lub dowodowych, w celu dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony interesów – okres ten będzie ustalany na zasadzie ograniczenia przechowywania określonej przez RODO, z uwzględnieniem wymogów prawa takich jak co do przechowywania dokumentacji podmiotu lub przedawnienia roszczeń, i nie powinien przekroczyć 10 lat od w/w zdarzeń, chyba że w tym czasie nastąpi zdarzenie uzasadniające dalsze zachowanie Danych,
    • do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych w przypadkach określonych w RODO lub wycofania zgody. 

    V. Komu i w jakim celu Państwa dane mogą być udostępnione?
Dane osobowe mogą być udostępniane w celu i zakresie potrzebnym do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce:
    • pracownikom lub osobom współpracującym z ALTĄ na innej podstawie, członkom władz,
    • uprawnionym organom, władzom i sądom – na ich żądanie lub w celu spełnienia wymogu przepisu prawa,
    • dostawcom usług IT w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej ALTY (w tym korespondencji elektronicznej, strony internetowej, aplikacji hostowanych, usługi cloud computing, w zakresie bezpieczeństwa),

Państwa Dane osobowe nie są przekazywane przez ALTĘ do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej. Jeżeli do takiego przekazania dochodziłoby w związku z transferem danych w ramach infrastruktury informatycznej ALTY, ALTA zastosuje odpowiednie instrumenty zapewniające ochronę Państwa Danych oraz legitymizujące takie udostępnienie, zgodnie z wymogami RODO.

    VI. Przetwarzanie danych uzyskanych przez zapis na newsletter. 
    1. Zakres przetwarzanych danych. 
Kontaktując się z nami za pomocą strony internetowej i wypełniając pole do zapisu na newsletter, dobrowolnie przekazują Państwo swój adres e-mail. Przekazane dane w chwili ich przesłania zostaną przez nas zapisane. Jednocześnie wraz z przesłaniem danych wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych. 
    2. Podstawa prawna przetwarzania danych. 
Jeżeli uzyskano zgodę na przetwarzanie Państwa danych podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a RODO. 
    3. Cel przetwarzania danych. 
Celem przetwarzania danych jest marketing.  
    4. Okres przechowywania. 
Dane uzyskane przy zapisie na newsletter będą przetwarzane do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. 

    VII. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa Danych? 
W odniesieniu do swoich Danych osobowych przetwarzanych przez ALTA przysługują Państwu następujące uprawnienia:
    • żądania dostępu do swoich Danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz ich usunięcia (art. 17 RODO);
    • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych:
    • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest zgoda – prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej zgody na ich przetwarzanie – co nie wypływa jednak na przetwarzanie Danych przed wycofaniem zgody lub przetwarzanych na podstawie innej niż zgoda podstawie prawnej;
    • żądania przeniesienia Danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody (art. 20 RODO);
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa Danych narusza przepisy RODO.
Powyższe uprawnienia przysługują Państwu i będą realizowane w zakresie i na warunkach określonych w RODO.

    VIII. Brak profilowania. 
Państwa Dane osobowe nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani nie są  przedmiotem profilowania tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w celu oceny czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej cech lub sytuacji.