RAPORT 7/2024

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 27.06.2024 r.